Usługodawca – Empresa Magdalena Gralak, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7661857770.

 

Serwisy – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest umieszczony pod adresem www.nagrajprace.pl,

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usług oferowanych przez Serwis

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. Usługobiorca może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień funkcjonalności Ustawienia Prywatności.

Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika służący do założenia Konta.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Ustawienia Prywatności – funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcom korzystającym z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu.

Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcy na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin określa:
 3. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług,
 4. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
 5. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców.
 6. Usługodawca w Serwisach nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 7. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 8. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.
 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 4. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu (a) loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła lub (b) tylko loginu.
 5. Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
 6. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 7. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 8. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, tworzy Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.
 9. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub pośrednio uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku rejestracji Usługobiorcy za pośrednictwem innych serwisów (np. Facebook). Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 10. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 11. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.

 1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca przekazuje Usługobiorcy potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku.

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
 2. połączenie z siecią Internet,
 3. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki "cookies".
 4. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.
 5. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik i Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.
 6. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Usługobiorcę nie później niż 24 godziny od momentu zawarcia umowy. Jeżeli zawarcie umowy z Usługobiorcą nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGOBIORCÓW
 2. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 4. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów,
 5. wysyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
 6. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca narusza Regulamin,
 7. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, poprzez zmianę Regulaminu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 9. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz Ustawień Prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
 10. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego wizerunku wyraża on zgodę na takie udostępnienie. Usługobiorca udziela niewyłącznej licencji, nieograniczonej w przestrzeni na czas realizacji Usług, do utworów, których jest autorem a wykorzystywanych w ramach korzystania z Usług na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
 11. Użytkownik i Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
 12. podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
 13. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
 14. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
 15. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
 16. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników i Usługobiorców,
 17. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 18. Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych.
 19. Niezależnie od postanowień pkt IV.7 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców i Użytkowników zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI
 2. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 3. Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika lub Usługobiorcy na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia pkt V.1 powyżej (tzw. dodatkowa płatność) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 2. Usługodawca oraz Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności,

w szczególności siły wyższej.

 1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
 2. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 4. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 5. za treści udostępniane przez Użytkowników i Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 6. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Usługobiorców,
 7. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorcę,
 8. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
 9. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
 10. nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Usługobiorców postanowień Regulaminu.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik i Usługobiorca ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna w każdym Serwisie i stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

3.Usługodawca jest administratorem danych osobowych i dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 36 – 39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość świadczenia Usług.

 1. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy potencjalnym pracodawcom (np. usługa „Udostępnianie Profilu pracodawcom”), administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
 2. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla podmiotu danych.

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4. oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
 5. adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
 6. przedmiot reklamacji,
 7. okoliczności uzasadniające reklamację.
 8. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 9. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać: (a) na adres: Empresa Magdalena Gralak, ul. Rgielska 80, 62-100 Wągrowiec, email: nagrajprace@nagrajprace.pl
 10. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 11. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 

 1. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 2. Użytkownicy i Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach innych niż reklamacje na adres: Empresa Magdalena Gralak, ul Rgielska 80, 62-100 Wągrowiec, tel.(67) 2625 319Opłata dla Użytkownika i Usługobiorcy za połączenie z numerami o jakich mowa w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik lub Usługobiorca.

 

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 3. W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 4. Usługobiorca może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: Empresa Magdalena Gralak, ul. Rgielska 80, 62-100 Wągrowiec bądź mailowo na adres: nagrajprace@nagraprace.pl.
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
 6. naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
 7. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 8. umieszczania w Serwisie lub Koncie przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 9. wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
 10. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
 11. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług,
 12. braku aktywności lub aktualizacji Konta przez Usługobiorcę w okresie ostatnich 6 miesięcy.
 13. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2016 r.
 3. W razie zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach.
 4. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Użytkownika i Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisach.
 5. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 niniejszego działu, Użytkownik lub Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik lub Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 6. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 8. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika lub Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

Załącznik nr 1

WYKAZ I OPIS USŁUG

 1. Usługi dostępne dla Usługobiorców

 

 1. Konto nagrajprace.pl

Konto, za pomocą którego Usługobiorca przechowuje swoje dane związane z historią edukacji i przebiegiem kariery zawodowej, oraz korzysta ze wszystkich, aktualnie dostępnych funkcjonalności Konta.

Konto może być również wykorzystywane przez Usługobiorcę podczas aplikowania na oferty pracy (usługa „Aplikuj Online”), w tym w celu stworzenia dokumentu CV i/lub szybkiego aplikowania za pomocą Profilu na wybraną ofertę pracy (funkcjonalność „Aplikuj”) oraz do korzystania z innych, aktualnie dostępnych Usług.

Korzystanie z niektórych Usług i funkcjonalności Konta może być uzależnione od:

 

Funkcjonalności Konta nagrajprace.pl:

 

 1. a) Rekomendowane oferty

Usługodawca informuje Usługobiorcę - za pomocą specjalnego, indywidualnego raportu - o ofertach pracy, publikowanych w Wyszukiwarce ofert w Serwisach. Raport tworzony jest dla indywidualnego Usługobiorcy na podstawie analizy ofert, które Usługobiorca oglądał i na które wysyłał aplikacje oraz informacji przetwarzanych w związku z innymi Usługami świadczonymi przez Usługodawcę. Rekomendowane oferty są prezentowane Usługobiorcy za pośrednictwem jego Konta oraz wysyłane na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

 

 1. b) Informowanie o statusie aplikacji

Usługodawca informuje Usługobiorcę - za pomocą specjalnych dedykowanych wiadomości email przesyłanych na udostępniony przez Usługobiorcę adres email w czasie wybranym przez Usługodawcę, o statusie złożonej aplikacji na podstawie aktywności pracodawcy, w zakresie potwierdzenia dostarczenia aplikacji Usługobiorcy do pracodawcy, potwierdzenia jej otwarcia przez pracodawcę, podsumowania statusów złożonych aplikacji oraz danych statystycznych mówiących o szansach Usługobiorcy wśród innych kandydatów.

 1. c) Historia aplikowania na oferty pracy

Usługobiorca ma możliwość przechowywania historii aplikowania na oferty pracy.

W przypadku ofert, na które aplikacje są wysyłane za pomocą usługi „Aplikuj Online”, fakt zaaplikowania na ofertę jest automatycznie zapisywany w Koncie wraz z informacjami o dacie aplikowania.

 1. d) Udostępnianie Profilu i CV pracodawcom

Usługobiorca może udostępnić swój Profil i/lub CV pracodawcom dla celów rekrutacyjnych, co oznacza udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy zawartych w Profilu i/lub CV przez Usługodawcę potencjalnym pracodawcom.

Warunkiem korzystania z usługi przez Usługobiorcę jest (I) zapisanie dokumentu CV w Koncie lub (II) wypełnienie odpowiednich pól w Profilu oraz włączenie odrębnej zgody na udostępnianie Profilu pracodawcom.

Zgoda na udostępnianie Profilu może zostać w każdym czasie wyłączona przez Usługobiorcę.

W ramach usługi Usługobiorca ma możliwość wybrania jednej z dwóch opcji widoczności Profilu: pełnej – widocznej dla wszystkich pracodawców lub ograniczonej – niewidocznej dla wybranych przez Usługobiorcę pracodawców.

W ramach usługi Usługodawca informuje Usługobiorcę – za pomocą wiadomości email przesyłanych na udostępniony przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, o aktywności rekruterów, w szczególności o poleceniu i/lub obejrzeniu Profilu Usługobiorcy przez pracodawcę oraz o odsłonięciu przez pracodawcę danych kontaktowych Usługobiorcy zawartych w Profilu. Usługobiorca może zrezygnować z otrzymywania powiadomień, nie rezygnując jednocześnie z korzystania z usługi.

W przypadku zainteresowania danego pracodawcy Usługobiorcą i chęci zaproszenia go do udziału w rekrutacji na dane stanowisko, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę za pomocą wiadomości email przesłanej na udostępniony przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. Usługobiorca, za pomocą przycisków zamieszczonych w przesłanej wiadomości email może potwierdzić chęć udziału w rekrutacji na daną ofertę pracy lub ją odrzucić. Informacja ta zostanie odnotowana w systemie pracodawcy, który zamieścił daną ofertę pracy.

Usługodawca zobowiązuje się wyraźnie oznaczyć pola w Profilu, których wypełnienie jest warunkiem korzystania z tej usługi.

W przypadku braku aktualizacji Profilu przez Usługobiorcę w okresie dwóch lat, Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie tej usługi.

 

 1. Aplikuj Online

Usługobiorcy mogą przesyłać pracodawcom i innym podmiotom odpowiedzi na oferty pracy, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (w tym CV) za pomocą formularza i aplikacji internetowej, dostępnych w Serwisach.

W wybranych przypadkach:

 1. a) przesłanie odpowiedzi na ofertę pracy wymaga posiadania lub założenia przez Usługobiorcę konta w zewnętrznym systemie rekrutacyjnym pracodawcy lub innego podmiotu;
 2. b) przesłanie odpowiedzi na ofertę pracy może nastąpić bezpośrednio na adres poczty elektronicznej pracodawcy;
 3. c) Usługobiorca może – w formie odrębnej zgody – zlecić Usługodawcy udostępnienie pracodawcy odpowiednich danych osobowych Usługobiorcy zgromadzonych w Koncie.
 4. d) nagranie odpowiedzi na zadane przez pracodawcę pytanie w ramach udostępnionej aplikacji on-line oraz specjalnej aplikacji mobilnej przeznaczonej na urządzenia z oprogramowaniem Android.

 

 1. Zapisywanie wyszukiwania ofert pracy

Usługobiorca ma możliwość zapisania kryteriów wyszukiwania ofert pracy. Zapisane kryteria wyszukiwania są oferowane Usługobiorcy w wyszukiwarce ofert pracy oraz za pośrednictwem jego Konta, umożliwiając łatwy dostęp do najczęściej używanych przez kryteriów wyszukiwania.

 

 1. Referencje

Usługobiorca ma możliwość wystawiania innym Usługobiorcom referencji lub otrzymania od innego Usługobiorcy referencji związanych z przebiegiem edukacji lub pracy zawodowej.

Usługobiorca każdorazowo decyduje o publikacji wystawionych dla niego referencji w swoim Koncie.

 

 1. Kreator CV

Usługobiorca ma możliwość przygotowania profesjonalnego CV, wybierając udostępnione przez Usługodawcę w Serwisie szablony. Warunkiem skorzystania z usługi jest wypełnienie przez Usługobiorcę odpowiednich formularzy znajdujących się na stronach Serwisu. Gotowy dokument CV Usługobiorca może pobrać z Serwisu w formacie PDF lub formacie *doc.

W ramach usługi Usługobiorca który wybrał taką możliwość, może otrzymać wygenerowany w Serwisie dokument CV na udostępniony adres poczty elektronicznej.

 

 1. Aplikowanie Profilem

Skorzystanie z funkcjonalności Aplikowania Profilem możliwe jest wyłącznie po uzupełnieniu w Profilu danych osobowych.

Aplikowanie Profilem polega na wygenerowaniu – w oparciu o podane przez Usługobiorcę informacje - CV w formacie PDF i przesłanie go w ramach wybranej przez Usługobiorcę rekrutacji. Aplikowanie Profilem stanowi alternatywę dla aplikowania przy wykorzystaniu CV przygotowanego samodzielnie przez Usługobiorcę. Usługobiorca przed wysłaniem wygenerowanego CV uzyskuje podgląd jego treści.

 

 1. Usługi dostępne dla Użytkowników i Usługobiorców

 

 1. Aplikacja mobilna „Nagrajpracr.pl”

Aplikacja mobilna Użytkowników umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności nagrania video odpowiedzi na ofertę pracy, która tego wymaga, a Użytkownik nie posiada w komputerze lub laptopie z oprogramowaniem Windows, kamery internetowej.

 1. Inne usługi

Usługi niewymienione w Regulaminie świadczone są przez Usługodawcę na zasadach określonych we właściwych regulaminach.

 

Załącznik nr 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Empresa Magdalena Gralak dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników i Usługobiorców jej Serwisów.

Poniższy dokument opisuje politykę prywatności. Odwiedzając Serwisy akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.

 

Jakie informacje zbieramy?

Przetwarzamy następujące rodzaje informacji:

 

 

 

Zbierane dane to:

- adres IP używany przez Użytkownika lub Usługobiorcę, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;

- odwiedzane przez Użytkownika lub Usługobiorcę strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;

- frazy wpisywane w wyszukiwarkę ofert pracy i ofert edukacyjnych oraz kryteria wybierane z filtrów wyszukiwania – w celu ułatwienia Użytkownikowi i Usługobiorcy przeprowadzania kolejnych wyszukiwań;

- oglądane przez Użytkownika lub Usługobiorcę oferty pracy i oferty edukacyjne, oraz oferty pracy, na które Użytkownik lub Usługobiorca wysłał aplikacje – w celu rekomendowania im ofert najlepiej spełniających ich oczekiwania.

 

 

Wykorzystanie „cookies"

„Cookies" to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika lub Usługobiorcy w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika lub Usługobiorcy bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika lub Usługobiorcę na stronach Serwisu.

„Cookies" są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika oraz Usługobiorcy i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisach Firmy. W sekcji Pomocy w większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „cookies", ale ponieważ dzięki nim Użytkownik oraz Usługobiorca może w pełni wykorzystać oferowane przez Serwisy Firmy funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Aplikowanie na oferty pracy

Firma nie przetwarza danych osobowych Użytkownika lub Usługobiorcy aplikującego na ofertę pracy bez pośrednictwa Serwisów Usługodawcy, w szczególności listownie, wysyłając aplikacje na podany w ofercie adres email lub wypełniając formularz rekrutacyjny umieszczony na stronach internetowych pracodawcy lub jego partnera.

Firma świadczy pracodawcom usługę polegającą na przesyłaniu aplikacji kandydatów (Usługobiorców), w tym ich CV, video odpowiedzi za pośrednictwem formularza Aplikuj Online.

Firma dokłada wszelkich starań, aby aplikacja Usługobiorcy została dostarczona pracodawcy w sposób bezpieczny, pewny i szybki.

Niektóre informacje dotyczące Usługobiorcy (oferta na którą aplikacja została wysłana, data i godzina aplikowania, kryteria wykorzystane do wyszukania oferty) mogą być wykorzystywane przez Firmę do określania preferencji Usługobiorcy oraz – po uprzedniej anonimizacji – do celów statystycznych i budowania rekomendacji dla Usługobiorców o podobnym profilu.

 

Bezpieczeństwo informacji

Firma dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika i Usługobiorcy.

Serwisy Firmy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Usługobiorcę i Użytkownika oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego Konta.

 

Odpowiedzialność

Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez firmy i osoby trzecie, w szczególności w postaci ofert pracy, ofert edukacyjnych, profili pracodawców, Konta etc.

 

Możliwości wyboru

Usługobiorca i Użytkownik ma za każdym razem możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać, choć może to wpłynąć na jakość użytkowania Serwisów lub uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług.

Jeśli Usługobiorca nie życzy sobie otrzymywać uprzednio zamówionej korespondencji e-mailowej, może wyłączyć wysyłanie poszczególnych typów informacji korzystając z Ustawień Prywatności w swoim Koncie. Niezależnie od dokonania przez Usługobiorcę powyższego wyboru, Firma zastrzega sobie prawo do przesyłania mu istotnych z punktu widzenia prawnego, technicznego bądź organizacyjnego informacji związanych z funkcjonowaniem Usług.

Posiadanie Konta nie jest wymagane, aby można było korzystać z wyszukiwarki ofert pracy (usługa „Wyszukiwarka ofert w Serwisach). Brak Konta uniemożliwia jednak dostęp do większości Usług w szczególności do usługi Aplikuj Online, do historii ofert na które się aplikowało (usługa „Gdzie aplikowałem”), możliwości zdefiniowania powiadomień o dopasowanych ofertach pracy (usługa „Alert”), uproszczenia aplikowania wykorzystując dane zgromadzone w Profilu (funkcjonalność „Aplikuj”) etc.

Użytkownik i Usługobiorca ma również możliwość wyłączenia zapisywania „cookies", co uniemożliwi Usługodawcy jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o Użytkowniku i Usługobiorcy. Korzystanie z wyszukiwarki ofert pracy i aplikowanie będzie wówczas nadal w pełni dostępne, jednak Użytkownik i Usługobiorca nie będzie miał dostępu do swoich ulubionych ofert (usługa „Ulubione oferty”) ani historii wyszukiwań.